บล.ไอร่า ยืนยันปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

จากกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลอ้างอิงแหล่งข่ว ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ที่ตรวจพบบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ไอร่า จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) และไม่รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report : STR)หลังจากที่มีธุรกรรมการซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ที่ผิดปกติ ตามคำสั่งของของเลขาธิการปปง. จนทำให้บัญชีเงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายต่อเนื่องจากเงินที่ไต้จากกรขายหุ้น MORE และ MORE-R ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2บัญชี มูลคารวมกว่า 413 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในรายกรที่ ปปง.ไม่ได้ถูกอายัด แลมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่า ได้ให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้องชอบธรรม เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการซื้อชายหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) โดย

1. บริษัทมีกฎเกณฑ์และได้ทำความรู้จัก (KYC) ลูกค้าทุกรายก่อนให้บริการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการในเรื่อง Enhanced KYC ทุกประการ
2. ในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทของลูกค้านั้น บริษัทได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีหุ้นธุรกรรมในบัญชีถูกต้อง และเป็นการซื้อขายในลักษณะปกติ ของลูกค้า ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงาน STR ครบถ้วน อีกทั้งยอดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (net settlement) ไม่ได้มีจำนวนสูงมากอย่างที่เป็นข่าว
3. บริษัทได้ดำเนินการระงับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้าทันทีที่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง และอายัดทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่ ตามคำสั่งอายัดของสำนักงาน ปปง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ทันที

บริษัทขอยืนยันอีกครั้งว่า การซื้อขายนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบทางการเงินใด ๆ ต่อการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทได้ปฎิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ไทย